dream11

IPL 2022

Prediction

DC Vs srh

may 05

DC Vs srh

dream11

DC key player

D Waener (c)

R pant (w)

m rahman

k yadav (vc)

k ahmed

dream11

srh key player

jansen

A sharma

williamson

natarajan

u malik

markram

dream11

D Waener (c)

R pant (w)

m rahman

k yadav (vc)

k ahmed

jansen

A sharma

williamson

natarajan

u malik

markram

SRH

Play 9

Won 5

Loss 4

Pts 10

NRR +0.47

DC Vs srh

dream11

Prediction

DC

Play 9

Won 4

Loss 5

Pts 8

NRR +0.58

DC Vs srh

dream11

Prediction

dream11

read more stories